Doradztwo podatkowe to międzynarodowy standard obsługi podatkowej osób prawnych i osób fizycznych. Doradca podatkowy pełni rolę wykwalifikowanego pośrednika pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem. Jak każda inna dziedzina działalności, doradztwo podatkowe wiąże się z pewnym ryzykiem (np. nieprawidłowe naliczanie podatków i innych płatności).

OC doradcy podatkowego

Odpowiedzialność za błędne naliczenie takich płatności (w postaci grzywny, kary) spoczywa na doradcy podatkowym, który w trakcie wykonywania czynności doradztwa podatkowego może zabezpieczyć się przed takimi wydatkami poprzez ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zwany potocznie OC doradcy podatkowego.

W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego Ubezpieczający zobowiązany jest:

  • w ciągu 3 dni (z wyłączeniem weekendów i świąt) pisemnie powiadomić Ubezpieczyciela o zaistnieniu zdarzenia ubezpieczeniowego;
  • podjąć wszelkie możliwe działania w celu wyeliminowania przyczyn przyczyniających się do powstania dodatkowej szkody;
  • podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie przyczyn, przebiegu i konsekwencji wyrządzenia krzywdy ofiarom (Beneficjenci);
  • zachować w stanie niezmienionym i bez poprawek w terminie uzgodnionym z Ubezpieczycielem, wszelkie zapisy, dokumenty, sprzęt, urządzenia i przedmioty, które w jakikolwiek sposób spowodowały błąd mogący skutkować roszczeniem o naprawienie szkody;
  • nie wypłacać odszkodowań, nie uznawać w części lub całości roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez poszkodowanych, a także nie przyjmować żadnych bezpośrednich lub pośrednich zobowiązań do zaspokojenia takich roszczeń bez powiadomienia Ubezpieczyciela;
  • zapewnić udział Ubezpieczyciela w ustaleniu wysokości wyrządzonej szkody;
  • zapewnić Ubezpieczycielowi możliwość sprawdzenia przyczyny zdarzenia ubezpieczeniowego oraz wysokości szkody poprzez dostarczenie niezbędnych do tych celów informacji i dokumentów;
  • zapewnić Ubezpieczycielowi możliwość realizacji roszczeń regresowych;
  • poinformować osoby, które wystąpiły z roszczeniem o naprawienie szkody, adres Ubezpieczyciela do wystąpienia w celu rozwiązania kwestii wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego.

Tryb ubiegania się o wystąpienie zdarzenia, które zgodnie z regulaminem ubezpieczenia, na podstawie którego została zawarta umowa ubezpieczenia, może zostać uznane za zdarzenie ubezpieczeniowe.